诉衷情(中秋微雨,入夜开霁,吕履谦座上赋此)

诉衷情(中秋微雨,入夜开霁,吕履谦座上赋此) 原文:

晓来犹自雨冥冥。投晚却能晴。_娥为谁著意,洗得十分明。 人自老,兔长生。酒徐倾。杯行到手,休更推辞,转眼参横。

诉衷情(中秋微雨,入夜开霁,吕履谦座上赋此) 拼音解读:

xiǎo lái yóu zì yǔ míng míng 。tóu wǎn què néng qíng 。_é wéi shuí zhe yì ,xǐ dé shí fèn míng 。 rén zì lǎo ,tù zhǎng shēng 。jiǔ xú qīng 。bēi háng dào shǒu ,xiū gèng tuī cí ,zhuǎn yǎn cān héng 。